testting

در فعالیت‌های آموزشی ، اغلب مفاهیمی همچون یادگیری، آزمون، امتحان، ارزشیابی بسیار شنیده می‌شوند.

یادگیری ، دگرگونی آگاهی  و امری مستمر وپیوسته است که بر اثر تجربه‌های آموزشی اتفاق میافتد.

امتحان در حقیقت ، اندازه‌گیری میزان این تغییرات ایجاد شده در امر آموختن مفاهیم است که بر اساس اهداف تعیین شده در فعالیتهای آموزشی استوار است .

امتحان ، نوعی ارزشیابی و نظارت بر میزان آموخته‌هاست که با آن می‌توان توانایی یا ویژگی خاصی را بصورت کیفی و با عدد بیان کرد .

در واژه نامه‌ی ترمینولوژی آموزش وپرورش در خصوص معنای واژه آزمون ، Exam ، Test ، Examination به عبارت زیر میرسیم : ابزار استاندارد یا هر وسیله علمی که در آن یادگیری ، صلاحیت‌ها وتوانایی های افراد شرکت کننده در آزمون با مقایسه کمی بدست آید.

مرکز آزمون سایت سریری کلاب می‌کوشد تا با آزمون‌هایش ، شرکت کنندگان وکاربران سایت را نسبت به دانسته ها وکاربرد آموخته‌هایشان درفعالیتهای مهندسی هشیار وآگاه نماید . امید است با بهره گیری از دانش روز و اطلاعات کاربردی جدید ، بتوانیم گامی در جهت نیل به هدفی بزرگ که همان آبادانی ایران است برداریم .

آزمونک مربوط به موضوع همبندی

این آزمونک جهت خودسنجی کاربران و با موضوع همبندی منتشر شده که شامل سه سوال و به صورت تستی می باشد .

آزمونک مربوط به موضوع جنس هادی، کابل و عایق آنها

این آزمون جهت خودسنجی کاربران با موضوع جنس هادی ، کابل و عایق آنها منتشر شده که شامل سه سوال و به صورت تستی می باشد .

خودآزمایی1(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر امینی در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است که شامل سه سوال تستی می باشد.

خودآزمایی2(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر امینی در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است که شامل سه سوال تستی می باشد

خود ارزیابی1 (ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

سوالات این خودارزیابی با توجه به مطالب تدریس شده در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشتاس رسمی تأسیسات و کارخانجات که توسط استاد گرامی دکتر گشتی بیان شده اند، در قالب پنج  سوال تستی طراحی شده است .

خود ارزیابی 2(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات وکارخانجات)

سوالات این خودارزیابی با توجه به مطالب تدریس شده در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات وکارخانجات که توسط استاد گرامی دکتر ابراهیمی بیان شده ، در قالب پنج سوال تستی طرح شده است .

خودارزیابی3(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

این خودارزیابی با توجه به مطالب بیان شده توسط استاد گرامی دکتر سریری در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات وکارخانجات طرح گردیده و شامل پنج سوال تستی میباشد .

خودارزیابی4(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

این خودارزیابی با توجه به مطالب بیان شده توسط استاد گرامی دکتر ابراهیمی در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات وکارخانجات طرح گردیده و شامل پنج سوال تستی میباشد .

خودآزمایی3(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر امینی در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است که شامل پنج سوال تستی می باشد.

خودآزمایی4(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر سریری در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است که شامل پنج سوال تستی می باشد.

خودارزیابی5(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

این خودارزیابی با توجه به مطالب بیان شده توسط استاد گرامی دکتر گشتی در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات وکارخانجات طرح گردیده و شامل ده سوال تستی ( کارخانجات) میباشد .

خودآزمایی5(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر سریری در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است که شامل پنج سوال تستی می باشد.

خودآزمایی6(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر امینی در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است.

خودارزیابی6(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

این خودارزیابی با توجه به مطالب بیان شده توسط استاد گرامی مهندس جعفری زاده در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات وکارخانجات طرح گردیده است .

خودارزیابی7(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

این خودارزیابی با توجه به مطالب بیان شده توسط استاد گرامی دکتر گشتی در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات وکارخانجات طرح گردیده است .

خودآزمایی7(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر امینی در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است.

خودارزیابی8(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

این خودارزیابی با توجه به مطالب بیان شده توسط استاد گرامی مهندس جعفری زاده در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات وکارخانجات طرح گردیده است .

خودارزیابی+خودآزمایی( ویژه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان و کارشناس رسمی تاسیسات و کارخانجات)

سوالات این آزمون مشترک از مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی دکتر سریری در کلاسهای مجازی آمادگی ورود به حرفه مهندسان و کارشناس رسمی تاسیسات و کارخانجات طراحی شده است .

خودارزیابی9(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات و کارخانجات)

این خودارزیابی با توجه به مطالب بیان شده توسط استاد گرامی مهندس جعفری زاده در دوره مجازی آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات وکارخانجات طرح گردیده است .

خودآزمایی8(ویژه دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان)

این خودآزمایی با توجه به مطالب تدریس شده توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر امینی در اولین دوره مجازی آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی شده است.