testting

در فعالیت‌های آموزشی ، اغلب مفاهیمی همچون یادگیری، آزمون، امتحان، ارزشیابی بسیار شنیده می‌شوند.

یادگیری ، دگرگونی آگاهی  و امری مستمر وپیوسته است که بر اثر تجربه‌های آموزشی اتفاق میافتد.

امتحان در حقیقت ، اندازه‌گیری میزان این تغییرات ایجاد شده در امر آموختن مفاهیم است که بر اساس اهداف تعیین شده در فعالیتهای آموزشی استوار است .

امتحان ، نوعی ارزشیابی و نظارت بر میزان آموخته‌هاست که با آن می‌توان توانایی یا ویژگی خاصی را بصورت کیفی و با عدد بیان کرد .

در واژه نامه‌ی ترمینولوژی آموزش وپرورش در خصوص معنای واژه آزمون ، Exam ، Test ، Examination به عبارت زیر میرسیم : ابزار استاندارد یا هر وسیله علمی که در آن یادگیری ، صلاحیت‌ها وتوانایی های افراد شرکت کننده در آزمون با مقایسه کمی بدست آید.

مرکز آزمون سایت سریری کلاب می‌کوشد تا با آزمون‌هایش ، شرکت کنندگان وکاربران سایت را نسبت به دانسته ها وکاربرد آموخته‌هایشان درفعالیتهای مهندسی هشیار وآگاه نماید . امید است با بهره گیری از دانش روز و اطلاعات کاربردی جدید ، بتوانیم گامی در جهت نیل به هدفی بزرگ که همان آبادانی ایران است برداریم .

[WpProQuiz 2]

[WpProQuiz 3]

[WpProQuiz 4]
[WpProQuiz 5]
[WpProQuiz 6]
[WpProQuiz 7]
[WpProQuiz 8]
[WpProQuiz 9]
[WpProQuiz 10]
[WpProQuiz 11]
[WpProQuiz 12]
[WpProQuiz 13]
[WpProQuiz 14]
[WpProQuiz 15]
[WpProQuiz 16]
[WpProQuiz 17]
[WpProQuiz 18]
[WpProQuiz 19]
[WpProQuiz 20]
[WpProQuiz 21]

[WpProQuiz 22]

فهرست